GMR

Wat is de GMR?  

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare scholen behorende bij Stichting Prokind scholengroep (hierna te benoemen als Prokind).
In deze GMR zijn alle afzonderlijke scholen vertegenwoordigd. Per school bestaat deze uit een ouderlid en een personeelslid.

Wat doet de GMR?

De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het bestuur van Prokind. Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met school specifieke zaken. Het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, aangepaste versie augustus 2013), het reglement van de GMR en het GMR-statuut.
Daarnaast is in deze wet het recht op initiatief geregeld. Hierdoor heeft de GMR de mogelijkheid om zaken, die volgens de GMR van belang zijn, aan de orde te stellen.
  

Waar staat de GMR voor?

De GMR streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan Prokind, waar plezier
en kwaliteit voor ieder kind voorop staat. De GMR werkt actief mee aan plannen, die dit leren en werken bij Prokind plezierig maken.
  

Wat betekent dit in de praktijk?

De GMR bespreekt de stukken, die ter advisering en /of instemming worden voorgelegd door het bestuur. Elk jaar krijgt de GMR de volgende stukken:
- De begroting van Prokind;
- Het bestuursformatieplan, waarin de personeelsformatie voor het komende jaar wordt vastgelegd;
- Het vakantierooster.
De GMR heeft de afgelopen jaren ook besluiten genomen omtrent o.a. de schooltijden, opstarten Leonardo-onderwijs en het besturingsmodel van Prokind.
  

Hoe werkt de GMR?

De GMR bestaat uit maximaal 2 leden per school, die 9 à 10 keer per jaar vergaderen. Deze vergaderingen vinden plaats op OBS De Vogelenzang aan de J. Wagenaarstraat en worden gehouden op dinsdagavond.
De GMR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het dagelijks bestuur heeft 9 keer overleg met het bestuur.
Daarnaast is er een verkiezingscommissie, die ervoor zorgt dat de MR-en volgens een vastgesteld rooster van aftreden de GMR-verkiezingen kunnen regelen. Naast deze vaste werkgroep worden er ook werkgroepen geformeerd als een onderwerp dat nodig maakt.
De GMR bespreekt de punten, die door het bestuur worden ingebracht in de vergadering. Indien nodig schakelt de GMR deskundigen in. Om de eigen deskundigheid te vergroten worden er ook cursussen gevolgd. Het secretariaat zorgt voor de verspreiding van de agenda, notulen en de stukken via de e-mail.
De oudergeleding krijgt voor het bijwonen van de vergaderingen presentiegeld.
Het schooljaar wordt traditiegetrouw afgesloten met een etentje.

Verkiezingen voor de GMR

Met de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen moeten er ook verkiezingen gehouden voor de GMR. Elk jaar treden 3 personeelsleden en 3 ouders af en zij kunnen zich weer verkiesbaar stellen. Men kan zich verkiesbaar stellen voor de personeelsgeleding, als men werkzaam is op één van de Prokind scholen. Voor de oudergeleding geldt dat men een kind op een van de scholen moet hebben. GMR vertegenwoordigers worden gekozen door de MR-en van de scholen. Het streven is naar één personeelslid en één ouderlid per school (Brinnummer).
In de nieuwe wet is geregeld dat men niet lid hoeft te zijn van de MR van een school om voor de GMR gekozen te worden. Wel heeft een GMR-lid de verplichting om de MR te informeren over de zaken, die in de GMR worden besproken.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met het secretariaat  van de GMR door een e-mail te sturen naar :
gmr@prokind-scholengroep.nl
 

Voor het jaarverslag van 2018 van de GMR klikt u hier

Voor het jaarverslag van 2017 van de GMR klikt u hier
Voor het jaarverslag van 2016 van de GMR klikt u hier  
Voor het jaarverslag 2015 van de GMR klikt u hier