Invoering AVG binnen Prokind scholengroep

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt de toezichthouder. (AP)

 

Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren.

Prokind scholengroep is, in samenwerking met de CED-Groep, eind schooljaar 2017-2018 gestart met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwacht in het schooljaar 2019-2020 alles op orde te hebben met betrekking tot de AVG.

 

De volgende stappen zijn al genomen binnen Prokind scholengroep:

1.      Het benoemen van een (externe) Functionaris voor Gegevensbescherming in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Zij is werkzaam bij de CED groep.

2.      Het benoemen van een security officer in de persoon van mevrouw Barbara Roovers. Zij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken en privacy vragen. Haar taak bestaat verder uit het uitwerken van algemeen beleid naar specifiek beleid op uniforme wijze, het vergroten van de bewustwording onder medewerkers t.b.v. de privacy en het toezicht houden op het naleven van de privacywetgeving.

3.      Het schrijven, bespreken en instemming gekregen van GMR van het nieuwe IBP beleidsplan.

4.      Het schrijven, bespreken en instemming gekregen van GMR van het nieuwe privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring .

5.      Het schrijven en kenbaar maken bij medewerkers van het protocol datalekken.

6.      Het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices. Dit t.b.v. het aanvragen van verwerkersovereenkomsten.

7.      Het aanleggen van een Register Verwerkingen, zodat wij precies in beeld hebben waar gegevens van leerlingen blijven.

8.      Jaarlijks toestemming vragen aan ouders/verzorgers om foto’s en video’s van onze leerlingen op diverse kanalen te mogen plaatsen

 

Wat zijn volgende stappen die Prokind scholengroep neemt:

1.      Het aanvragen en ondertekenen van de verwerkersovereenkomsten bij onze software leveranciers.

2.   Het invullen van het Register Verwerkingen, zodat wij precies in kaart brengen waar gegevens van leerlingen blijven.

3.   Nieuwe inschrijfformulieren invoeren op onze scholen die voldoen aan de AVG

4.   Het schrijven, bespreken en instemming vragen van GMR op de nieuwe gedragscode medewerkers.

5.   Het schrijven, bespreken en instemming vragen van GMR op het protocol social media. 

 

 

Heeft u vragen over de invoering van de AVG op onze scholen?

Stuur dan een e-mail naar security-officer@prokind-scholengroep.nl