Leerplicht

Voor de leerlingen die op één van de scholen van Prokind scholengroep ingeschreven staan geldt net als iedere andere basisschool in Nederland de leerplichtwet. Hieronder leest u in het kort enkele belangrijke aandachtspunten.

Aanmelden
Uw kind mag vanaf de dag nadat hij/zij vier jaar wordt naar de basisschool. Veel scholen bieden vanaf 3 jaar en 10 maanden een mogelijkheid tot een schoolgewenning. De kinderen mogen dan al een aantal keren met de school kennis maken. Voor het aanmelden kunt u het beste even contact op nemen met de school van uw keuze en een afspraak hiervoor maken, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om nader kennis te maken met de basisschool. Alle scholen hebben ook een informatiebrochure, dat antwoord geeft op vele vragen. U kunt dan thuis alles nog eens rustig nalezen.

Als uw kind 5 jaar is geworden moet het naar de basisschool. Op de eerste schooldag van de daaropvolgende maand wordt uw kind leerplichtig. Eigenlijk kan beter gezegd worden dat u als ouders leerplichtig wordt. Op u rust de verplichting uw kind zodra het 5 jaar is geworden op een school in te laten schrijven. In de meeste gevallen is dit al gebeurd, omdat bijna alle kinderen dan al een jaar op school zitten. Is uw kind eenmaal als leerling ingeschreven dan begint ook de verplichting ervoor te zorgen dat het, ook als het nog geen 5 jaar is, geregeld de school bezoekt. Een 4-jarige leerling mag na overleg met de school evenwel thuis gehouden worden, als u dat wenst. Zodra uw kind 5 jaar is, is dat voorbij.

 

Extra verlof
Het spreekt vanzelf dat het onderwijs van uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. Uw kind heeft dan ook geen recht op extra vrije dagen. Zijn er volgens u bijzondere omstandigheden en vindt u het nodig dat uw kind vrij krijgt, dan moet u eerst contact opnemen met de directeur van de school. De schoolleiding is de enige die bevoegd is toestemming daarvoor te geven. Bent u het niet eens met het besluit van de directeur, dan kunt u daartegen in beroep gaan. Welke bijzondere omstandigheden in aanmerking komen voor het verlenen van extra verlof kunt u hieronder lezen en tevens op de achterkant van het aanvraagformulier voor vakantie en verlof. Dit formulier kunt u krijgen bij de directeur van de school.

 

Vakantieverlof (art. 13a)
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- (
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).

Dit verlof:

  • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 14,lid 1)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed-, of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ( 1 dag);
f. bij 25-, 40- en 50 ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag).

N. B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 14,lid 3)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

 

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de leerplicht kunt u contact op nemen met de leerplichtconsulenten van de gemeente Nissewaard:

Mw. Lizet van Schijndel (basisonderwijs) Tel: (0181) 696513
Dhr. H. Velthoen (voortgezet onderwijs) Tel: (0181) 696517