De veilige school

De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de “Antipestwet” genoemd, is per 1 augustus 2015 in werking getreden. De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO, WEC en WVO.

In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:

  • Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • Het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • De monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden middels hun nieuwe waarderingskader (standaard 3.2 Veiligheid): Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen en leraren.
Het portret wat hierbij beschreven wordt is als volgt. Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel. De school heeft een contactpersoon (intern) en een vertrouwens persoon (extern). Alle betrokkenen kennen dit beleid.

Een sociaal veilige school heeft beleid vertaald naar concrete acties op de volgende 6 onderwerpen:

  • Visie en waarden: een gezamenlijke visie met gedragsregels en normen en waarden die bij iedereen bekend zijn.
  • Pedagogisch handelen: de vertaling van de visie naar concrete acties voor leerkrachten in het handelen (bijv. hoe gedragsregels in de klas tot standkomen).
  • Preventieve activiteiten: voorlichtingsbijeenkomsten (bijv. mediawijsheid, pesten).
  • Signaleren en handelen: het gebruiken van protocollen (pestprotocol, meldcode kindermishandeling, draaiboek calamiteiten).
  • Inzicht: incidenten registeren, analyseren en bespreken, het hebben van een meldpunt (contactpersoon, anti-pestcoördinator).
  • Voorwaarden scheppen: taken en verantwoordelijkheden zijn goed verdeeld (bijv. wie zit er met ouders aan tafel bij zorgelijke opvoedingssituaties of bij  pestincidenten, hoe is goede zorg geregeld voor kinderen met gedragsproblemen).

 

Het Privacyreglement kunt u hier vinden.

 

Het Reglement internet en sociale media kunt u hier vinden.